Etika dhe keqpërdorimi

Deklarata e Etikës dhe Praktikave të Publikimit në Publikim

1.1 Financimi

Çdo financim i marrë për ndihmë në shkrim ose redaktim duhet të njihet në fund të artikullit.

1.2 Sjellja e autorit dhe e drejta e autorit

Autori(ët) duhet të sigurohen që të marrin leje për të përdorur çdo material që është marrë nga palë të treta (p.sh. ilustrime, fotografi ose grafikët) dhe kushtet janë dhënë. Në fund të artikullit duhet të bëhen citimet e duhura.

1.3 Standardet dhe proceset editoriale

1.3.1 Pavarësia editoriale

Pavarësia editoriale respektohet. Vendimi i kryeredaktorit është përfundimtar.

1.3.2 Standardet e saktësisë

Shkencore Evropiane® (SCIEU)® ka për detyrë të publikojë korrigjime ose njoftime të tjera. Një 'korrigjim' do të përdoret normalisht kur një pjesë e vogël e një publikimi të besueshëm rezulton të jetë mashtrues për lexuesit.

Shih edhe Pyetjet e shpeshta të autorit.

***

RRETH NESH  QËLLIMET DHE FUSHËVEPRIMI  POLITIKA JONA   NA KONTAKTONI  
UDHËZIMET E AUTORIT  ETIKA DHE KEQPRAKTIKA  FAQ PËR AUTORËT  DORËZO ARTIKULLI