Qëllimet dhe fushëveprimi

La qëllim of Shkencore Evropiane® (SCIEU)® është të sjellë ngjarjet aktuale në shkencë në një audiencë më të gjerë për t'i bërë ata të vetëdijshëm për përparimet në fushat shkencore. Idetë interesante dhe relevante nga fusha të ndryshme të shkencës, të cilat janë përcjellë në një mënyrë të thjeshtë me qartësi dhe koncizitet dhe të cilat tashmë janë botuar në literaturën shkencore të rishikuar në të kaluarën e afërt, konsiderohen për botim. Ne nuk pranojmë teori të reja ose rezultate të kërkimit origjinal. Artikujt rishikohen në bazë të rëndësisë praktike dhe teorike të temës, përshkrimit të tregimit për temën e zgjedhur për një audiencë të përgjithshme, kredencialet e autorit(ve), citimit të burimeve, kohëzgjatjes së historisë dhe prezantimit unik nga çdo i mëparshëm. mbulimi i temës në çdo media.

***

RRETH NESH  QËLLIMET DHE FUSHËVEPRIMI  POLITIKA JONA   NA KONTAKTONI  
UDHËZIMET E AUTORIT  ETIKA DHE KEQPRAKTIKA  FAQ PËR AUTORËT  DORËZO ARTIKULLI